لوگوی بیمی لایک

شرکت‌های بیمه

نام شرکت
بیمه ایران
سطح توانگری مالی
2
رتبه رضایت مشتریان
1
سهم از بازار
33.3
مراکز پرداخت خسارت
209
نام شرکت
بیمه البرز
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
2
سهم از بازار
6.2
مراکز پرداخت خسارت
56
نام شرکت
بیمه پاسارگاد
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
3
سهم از بازار
4.7
مراکز پرداخت خسارت
81
نام شرکت
بیمه دی
سطح توانگری مالی
2
رتبه رضایت مشتریان
4
سهم از بازار
6.8
مراکز پرداخت خسارت
47
نام شرکت
بیمه معلم
سطح توانگری مالی
2
رتبه رضایت مشتریان
5
سهم از بازار
3.5
مراکز پرداخت خسارت
58
نام شرکت
بیمه آسیا
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
6
سهم از بازار
10.1
مراکز پرداخت خسارت
92
نام شرکت
بیمه پارسیان
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
7
سهم از بازار
5.8
مراکز پرداخت خسارت
62
نام شرکت
بیمه سامان
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
8
سهم از بازار
1.9
مراکز پرداخت خسارت
26
نام شرکت
بیمه دانا
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
9
سهم از بازار
7.1
مراکز پرداخت خسارت
72
نام شرکت
بیمه سرمد
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
10
سهم از بازار
1.1
مراکز پرداخت خسارت
31
نام شرکت
بیمه نوین
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
11
سهم از بازار
1.3
مراکز پرداخت خسارت
46
نام شرکت
بیمه رازی
سطح توانگری مالی
2
رتبه رضایت مشتریان
12
سهم از بازار
2.4
مراکز پرداخت خسارت
47
نام شرکت
بیمه ملت
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
13
سهم از بازار
2
مراکز پرداخت خسارت
6
نام شرکت
بیمه سینا
سطح توانگری مالی
2
رتبه رضایت مشتریان
14
سهم از بازار
1.8
مراکز پرداخت خسارت
53
نام شرکت
بیمه کارآفرین
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
15
سهم از بازار
2.4
مراکز پرداخت خسارت
61
نام شرکت
بیمه تعاون
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
16
سهم از بازار
0.7
مراکز پرداخت خسارت
29
نام شرکت
بیمه ما
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
17
سهم از بازار
1.3
مراکز پرداخت خسارت
41
نام شرکت
بیمه کوثر
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
18
سهم از بازار
3.3
مراکز پرداخت خسارت
33
نام شرکت
بیمه تجارت نو
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
19
سهم از بازار
0.3
مراکز پرداخت خسارت
19
نام شرکت
بیمه آرمان
سطح توانگری مالی
2
رتبه رضایت مشتریان
20
سهم از بازار
0.9
مراکز پرداخت خسارت
41
نام شرکت
بیمه میهن
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
21
سهم از بازار
0.4
مراکز پرداخت خسارت
41
نام شرکت
بیمه حکت صبا
سطح توانگری مالی
1
رتبه رضایت مشتریان
22
سهم از بازار
0.2
مراکز پرداخت خسارت
15
ورود به سایت
ورود به سایت
فراموشی رمز عبور
ثبت نام در سایت
برندگان آذرماه