مرور رده

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت پزشکان

هر پزشک در مسیر شغلی خود با چالش های متفاوتی روبروست. هر تصمیم اشتباه یا خطای سهوی می تواند خسارت جبران ناپذیری به بار آورد. با توجه به اینکه هر پزشک در قبال جان بیماران خود مسئول است، در صورت خطای وارده به جان بیمار می بایست پاسخگو باشد.…

همه چیز درباره بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

در محیط‌های کاری حوادث و اتفاقات بخش غیر قابل پیش بینی است که در صورت وقوع آن عواقب بسیاری بر عهده افراد خواهد بود. در شرایطی که کارکنان و کارگران آسیب و صدمه جسمی ببینند یا در این حوادث فوت شوند. مسئولیت جبران خسارت این افراد با کیست؟…

بیمه مسئولیت چیست؟

همه افراد در مقابل فعالیت‌های روزمره خود مسئول هستند. به عبارت دیگر مسئول جبران خسارت‌های مالی و جانی که به افراد وارد می‌شوند. خوشبختانه با داشتن بیمه مسئولیت می‌توانیم تمام یا بخشی از این مسئولیت را به شرکت‌بیمه واگذار کنیم. پاسخ به…