مرور رده

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست؟

همه افراد در مقابل فعالیت‌های روزمره خود مسئول هستند. به عبارت دیگر مسئول جبران خسارت‌های مالی و جانی که به افراد وارد می‌شوند. خوشبختانه با داشتن بیمه مسئولیت می‌توانیم تمام یا بخشی از این مسئولیت را به شرکت‌بیمه واگذار کنیم. پاسخ به…