مرور رده

بیمه درمان و کرونا

بیمه درمان بیمه سامان

هزینه های درمانی با افزایش تورم و بر اساس عوامل اقتصادی روز به روز افزایش پیدا می کند. این هزینه‌ها عمدتا بخش بزرگی از درآمد را به خود اختصاص می دهند. با بروز علایم بیماری هیچ یک از ما نمی دانیم تا چقدر در بستر بیماری خواهیم ماند و هزینه…